Taispeántais

Faigh amach faoi thaispeántais atá thart, agus coinnigh súil ar an spás seo le haghaidh scéala faoi thaispeántais atá ag teacht.

Comhráití ag an Casino: Taispeántas ó Bhailiúchán Ealaíne an Stáit

4 Iúil go 31 Deireadh Fómhair 2016

Tá naoi gcinn is daichead de shaothair ealaíne ó Bhailiúchán Ealaíne an Stáit le feiceáil sa taispeántas seo, atá faoi bhainistíocht Oifig na nOibreacha Poiblí. Baineann an bailiúchán le tréimhse cúig chéad bliain, ó 1631 go dtí 2016, agus tá saothar tríocha ealaíontóra i gceist leis. Léiriú ar sheánra na portráidíochta thar mheáin agus stíleanna éagsúla atá sa taispeántas, agus é ag féachaint ar shamplaí ón am atá thart go dtí an lá inniu.

Machnamh ar Phlátaí

Iúil 2014

Tá áthas ar an OOP, Oifig na nOibreacha Poiblí in Éirinn, agus an Casino Marino an taispeántas ‘Machnamh ar Phlátaí, Spreagtha ag Casino an Tiarna Charlemont’ a chur ar bun in Iúil 2014 i gceann de na foirgnimh stairiúla is mó tábhacht in Éirinn, an Casino i Marino, Baile Átha Cliath. Foirgneamh ar leith an foirgneamh bídeach seo agus meastar go bhfuil sé ar cheann de na léirithe is breátha d’ailtireacht nuachlasaiceach Eorpach an ochtú haois déag. Tugadh cuireadh do thríocha is a hocht ealaíontóirí, dearthóirí agus ailtirí mór le rá ó Éirinn, ón Iodáil agus ó thíortha eile i gcéin freagairt d’fhoirgneamh an Casino i Marino i bpictiúr pearsanta. Tiontaíodh na pictiúir ansin ar phlátaí poircealláin, agus athchruthaíodh iad in eagrán teoranta de shé phláta dhéag in aghaidh an ealaíontóra. Is iontach an iliomad léiriú ar an téama a d’eascair as an smaoineamh seo agus is iontach chomh maith áilleacht an bhailiúcháin. Tugann ‘Machnamh ar Phlátaí, Spreagtha ag Casino an Tiarna Charlemont’ ómós don Tiarna Charlemont, don dúil a bhí aige san ealaín, agus don ghrá a bhí aige don Iodáil.

Breathnaigh ar an taispeántas iomlán ar líne!

Féach an bailiúchán iomlán de thríocha is a hocht pláta, mar aon le beathaisnéisí na n-ealaíontóirí, grianghraif den seoladh, agus trí chlár faisnéise faoin taispeántas féin. (Béarla)

Parthas ar Lár

1 Bealtaine – 31 Deireadh Fómhair 2014

Is é an Casino an t-aon rian atá fágtha den diméin ghairdín ón ochtú haois déag in Marino. Rinne Charles T. Bowden cur síos air ina Travel Guide in 1791 mar ‘a terrestrial paradise’. Ba é an Turas Mór a thug an Tiarna Charlemont air féin a spreag dearadh an tírdhreacha.

Déanann an taispeántas, Parthas ar Lár: Gairdín an Tiarna Charlemont in Marino, bailiúchán eicleictiúil a tharraingt le chéile; bailiúchán d’fhianaise agus d’iarsmaí den phlandáil andúchasach, den ailtireacht iontach agus den dealbhóireacht chlasaiceach a bhí le fáil sa ghairdín. Tá blaiseadh den ré sin atá caite le fáil sna cuntais a d’fhág na tráchtairí comhaimseartha a thug cuairt ar agus a bhain sult as Marino, leithéidí Mrs Mary Delany, an tráchtaire sóisialta iomráiteach ón ochtú haois déag.

Breathnaigh ar an taispeántas iomlán ar líne!

Féach an bailiúchán iomlán de léarscáileanna, mhapaí agus phictiúir, mar aon leis na hearraí a bhí ar taispeáint i ngach seomra den Casino. Faigh amach chomh maith faoin leabhar agus an gcomhdháil a bhí in éineacht leis, caith súil ar ghrianghraif den seoladh, agus íoslódáil clostreoir an taispeántais. (Béarla)

Cath Chluain Tarbh le Hugh Frazer

15 Márta – 24 Aibreán 2014

Mar chuid de chomóradh míle bliain Chath Chluain Tarbh, d’fhill léiriú íocónach Hugh Frazer den mhórchath, críochnaithe in 1826, ar ais ar an gceantar le dul ar taispeáint. Bhí an saothar ollmhór ealaíne, 3 x 2 mhéadar, le feiceáil saor in aisce do chách ag an Casino, Marino ón Satharn 15 Márta go dtí an 24 Aibreán. Tugadh an pictiúr leathslí timpeall an domhain don taispeántas. Bhí sé ar taispeáint in ionad ealaíon in Haváí – roimhe sin bhí sé i mbailiúchán príobháideach George Isaac, daonchara Meiriceánach, a cheannaigh é ó bhailiúchán Éireannach 35 bliain ó shin. Ba iad na Kildare Partners, a cheannaigh é ón ionad Haváíoch le déanaí, a chuir an pictiúr ar fáil do choiste Chluain Tarbh 2014.

An tAiltire as Láthair

Samhradh 2013

Chruthaigh na healaíontóirí (agus ailtirí oilte) Éireannacha Cleary & Connolly, atá bunaithe i bPáras anois, trí cinn de shaothair nua ealaíne idirghníomhacha don fhoirgneamh, a cuireadh ar taispeáint ag an Casino, Marino ó Mhárta 2013. Sheol ‘An tAiltire as Láthair’ siar sa stair tú, chun cuairt a thabhairt ar stiúideo an ailtire Sir William Chambers (Pat Shortt sa pháirt). Feictear é ag plé mionsonraí an fhoirgnimh lena chliant James Caulfeild, an Chéad Iarla Charlemont. Is léiriú é teideal an taispeántais ar an bhfírinne stairiúil atá taobh thiar de na radharcanna samhailte a fheictear – in ainneoin gur chruthaigh sé foirgnimh thábhachtacha anseo, níor thug William Chambers cuairt riamh ar Éirinn i ndáiríre. Dhear sé a chuid foirgneamh trí chomhfhreagras óna stiúideo i Londain.

Chomhtháthaigh ‘Ailtire as Láthair’ ealaín cheannródaíoch chomhaimseartha agus meáin nua nuálacha le ceann d’ár láithreacha oidhreachta náisiúnta is mó le rá. Fuair sé maoiniú ón Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – comhfhiontar de chuid na Comhairle Ealaíon agus na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Pholasaí an Rialtais ar an Ailtireacht 2009-2015.

 

Na Saothair:

Déanann an Temporal-Symmetroscope dhá líne shiméadracha ama a leagan anuas ar a chéile – ár gceann-na agus ceann Sir William – rud a thugann an deis duit tú féin a fheiceáil suite i sruth imeachtaí ón am atá thart.

Gaireas súl é an Iso-Symmetroscope, a chuirfeadh déantúis an ochtú haois déag i gcuimhne duit maille priosmaí agus scatháin. Ligeann sé duit na siméadrachtaí iontacha den halla iontrála a scrúdú agus a chríochnú, áit atá an cúlbhá leathchiorclach bháite chomh cosúil le cruinneachán an Phaintéóin sa Róimh.

Úsáideann an Stereo-Symmetroscope leagan nuálach de Wheatstone Stereoscope an naoú haois déag chun spórt a bheith aige le radharcanna den taobh amuigh den Casino ríshiméadrach. Baineann sé stangadh as do steiréa-amharc, agus cuireann sé anam sna radharcanna a sceitseáil an Dara Bantiarna Charlemont de shaol an eastáit. Tá na bunléaráidí a spreag na radharcanna curtha i gcartlann i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Pobal an Casino: Taispeántas Grianghrafadóireachta Lá dár Saol

21 Iúil – 31 Lúnasa 2013

Chuir an Casino Marino agus Grúpa Grianghrafadóireachta na bhFear San Beinidict taispeántas grianghraif ar bun faoi dhaoine agus áiteanna Dhomhnach Cearna, Marino agus Fionnradharc. Bhí mar aidhm leis an taispeántas taifead a choinneáil de na pobail áitiúla i mbun gnáthchúraimí an lae, leis an tacaíocht ó ghrúpaí agus seirbhísí áitiúla a thugann spiorad ar leith do cheantair Dhomhnach Cearna, Marino agus Fionnradharc. Togra i bpáirt ba ea an próiseas grianghrafadóireachta, le pobal amháin ag déanamh taifead ar an bpobal eile, rud a spreag cuimhní comhroinnte, agus a dhaingnigh nascanna agus seanchairdeas.

Bunaíodh Cumann Grianghrafadóireachta na bhFear San Beinidict in 1995 mar thoradh ar chúrsa grianghrafadóireachta FÁS d’fhir dhífhostaithe sa cheantar. Nuair a tháinig deireadh leis an gcúrsa chuir na fir fógraí sna hollmhargaí, oifigí poist agus leabharlanna áitiúla ag iarraidh ar fhir a bhí tar éis dul ar scor ballraíocht a ghlacadh sa chumann. Is é Cumann San Beinidict an t-aon ghrúpa fear in Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath. Tá ballraíocht lán de thríocha fear sa ghrúpa faoi láthair, iad uile dífhostaithe nó ar scor agus idir 55 agus 85 bliain d’aois. I gcaitheamh na mblianta tá siad tar éis taispeántais a chuir ar bun i leabharlanna Ráth Eanaigh, na Cúlóige, Dhomhnach Míde agus Bhaile Dúill, mar aon le hoifigí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Ché an Adhmaid, agus ar Fhaiche Stiabhna. Tá Grúpa Grianghrafadóireachta na bhFear San Beinidict comhcheangailte le Cumann Chomhaontas Grianghraf na hÉireann.

Pleanáil do chuairt ar an Casino trí eolas faoin láthair agus faoi chúrsaí iompair agus áiseanna a fheiceáil.

Share This